به باور نمی گنجد پر کشیدنت استاد

به باور نمی گنجد پر کشیدنت استاد

به باور نمی گنجد 
سوم اردیبهشت
روز معمار 
روز پرکشیدن استاد ...
بزرگ مردی که نهاد وکالت با نامش گره خورده است.
مهربانی که چهره ی خندانش هماره پابرجا بود 
،نگاهش ژرفای دادگری را نشانه می رفت 
و خیالش سرسبزی قامت سرو عدالت می پرورید 
قلمش فریاد رسای حق و سکوتش ،غوغای  تدبیر و کیاست بود.
 و اینک فقدانش غم سترگ جامعه ی وکالت ...
روحش شاد و یادش مانا باد

رسول سعادت نیا